Cashback na jízdní kola

18. 7. 2018

1) Organizátor a pořadatel Kampaně: CONNECT STORE s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 06152112, DIČ: CZ06152112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277119 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“)

 

2) Technický správce WEB systému Kampaně: CONNECT STORE s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 06152112, DIČ: CZ06152112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277119.

 

3) Účastníkem Kampaně se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)(např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. V případě účasti osoby mladší 18 let se tato může účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „Účastník“). Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu

4)Organizátorem nebo Pořadatelem nebo se společnostmi, které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora či Pořadatele a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22Občanského zákoníku.

 

5) Kampaň probíhá od 20. 07. 2018 do 31. 08. 2018, to znamená, že poslední platnou registraci lze provést dne 31. 08. 2018 a nejpozději tento den je třeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou.

 

6) V rámci Kampaně je možné čerpat bonusy pouze za nákup následujících produktů značky Scott, Superior s níže uvedenými parametry: (dále jen „Produkty“ nebo každý zvlášť „Produkt“)

 

BONUSOVÁ ODMĚNA (POUZE PRO NEZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ)

 

Hodnota nákupu

Cashback

 

10.000,- až 20.000,-

2 000 Kč

 

20.001,- až 30.000,-

3 000 Kč

 

30.001,- až 40.000,-

4 000 Kč

 

40.001,- až 50.000,-

5 000 Kč

 

50.001,- až 60.000,-

6 000 Kč

 

60.001,- až 70.000,-

7 000 Kč

 

70.001,- až 80.000,-

8 000 Kč

 

80.001,- až 90.000,-

9 000 Kč

 

90.001,- až 100.000,-

10 000 Kč

 

100.001,- až 150.000,-

15 000 Kč

 

150.001,- až 200.000,-

20 000 Kč

 

200.001,- až 300.000,-

30 000 Kč

 
     

7) Podmínky pro účast v Kampani a čerpání bonusu (musí být splněny kumulativně):

 1. a) Účastník musí zakoupit některý z Produktů značky Scott, nebo Superior uvedených v článku 6 pocházející z prodeje Organizátora Kampaně, společnosti CONNECT STORE s.r.o., přičemž seznam doporučených prodejen zahrnutých do distribuční sítě Organizátora Kampaně je uveřejněn na www stránkách https://www.cyklovape.cz/ a níže v těchto pravidlech v článku 7f).
 2. b) Zakoupením Produktu se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Produkt z prodeje Organizátora Kampaně dle článku 6) těchto pravidel. Nákup se musí uskutečnit v období od 20. 07. 2018 do 31. 08. 2018. Účastník musí následně provést registraci zasláním vyplněného formuláře na adresu CykloVAPE, Hanušova 888/4, 197 00 Praha - Kbely. Registrací Produktu uvedeného v seznamu v článku 6) těchto pravidel Účastník za stanovených podmínek získává možnost využití bonusu, a to obdržení částky ve výši až 30000 Kč. Maximální výše bonusu je uvedena v článku 6) a je dána parametry zakoupeného Produktu. Bonus může být uplatněn až po řádném doručením vyplněného formuláře na uvedenou adresu.
 3. c) Účastník musí být mezi kupujícími, kteří stanoveným způsobem zaregistrovali jeden z prvních 1000 Produktů uvedených v článku 6) těchto pravidel v České republice (pořadí je určeno přesným datem, kdy Účastník po své předchozí registraci registroval Produkt splňující parametry uvedené v článku 6) a nahrál účtenku a fotografii výrobního štítku – viz níže a splnil veškeré povinnosti uvedené v těchto pravidlech Kampaně).
 4. d) Po registraci může Účastník čerpat i další bonusy Organizátora Kampaně. Zájem o využití bonusu, vrácení finanční částky (bonusu) zpět, podle těchto pravidel soutěže.
 5. e) Podmínkou vzniku nároku na bonus je nákup alespoň jednoho Produktu splňujícího všechny parametry uvedené v článku 6) v období od 20. 07. 2018 do 31. 08. 2018. Zájem o využití bonusu lze způsobem stanoveným v článku 7 písm. c) projevit pouze do 31. 08. 2018. Při pozdější registraci či nesplnění všech předepsaných parametrů Produktu, uvedených v článku 6), nárok na bonus nevzniká.
 6. f) Seznam doporučených prodejen k zakoupení Produktu v České republice:

 

www.cyklovape.cz

 

Registrace Účastníka a Produktů do Kampaně

8) Obecné informace:

 1. a) Pokud chce Účastník využívat bonusů této Kampaně a není doposud řádně zaregistrován na základě své účasti v předchozích kampaních Organizátora Kampaně, musí se zaregistrovat do 14 dnů od provedení nákupu, nejpozději však do 31. 08. 2018. Pozdější registrace nebude povolena.
 2. b) Dále je nutné stanoveným způsobem registrovat zakoupený Produkt, na který Účastník hodlá využít bonus. Pro aktivaci bonusu je nutné zaslat kopii daňového dokladu (účtenky, nebo faktury) a fotografii štítku se sériovým číslem registrovaného Produktu (štítek musí být umístěn z výroby na Produktu – jiné fotografie štítků nejsou platné), poštou společně s vyplněným kuponem z letáku.
 3. e) V této Kampani je třeba registrovat Produkt/y – tzn. Produkt/y značky Scott, Superior, jehož parametry jsou uvedené v článku 6), na který / které bude sleva uplatněna.
 4. f) Registrace Produktu musí být kompletně dokončena nejpozději do 31. 08. 2018. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a nárok na bonus tím zaniká.
 5. g) Stanovuje se limit, kdy na jednu unikátní registraci Účastníka lze využít po dobu platnosti Kampaně maximálně dvou registrací Produktů, tak jak jsou popsány v článku 12, písmeno a).
 6. h) Fotografie štítku je platná pouze tehdy, jedná-li se o originální štítek umístěný výrobou na Produktu – jiné fotografie štítků nejsou platné.

9) Registrace pomocí Zasláním dopisu na uvedenou adresu:

 1. a) Prostřednictvím zásilky může být registrován nejen Účastník, ale též Produkt Scott, SUPERIOR.
 2. b) Účastník získá na prodejně letáček, kde bude uveden formulář k vyplnění. Prostřednictvím formuláře vyjádří Účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly a zároveň potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé.
 3. c) Pro aktivaci bonusu je třeba poslat kopii účtenky a případné další požadované dokumenty dle článku 8d) těchto pravidel soutěže, a to poštou spolu s vyplněným formulářem (kuponem pro písemnou komunikaci) na níže uvedenou adresu.
 4. d) Vyplněný formulář musí Účastník odeslat na adresu: CykloVAPE, Hanušova 888/4, 197 00 Praha - Kbely.
 5. e) Předpokládaná doba na zpracování formulářů do systému je maximálně 7 pracovních dní od doručení formuláře k nám, na adresu.
 6. f) Po zpracování formuláře a zavedení do systému bude Účastníkovi odeslán e-mail s výsledkem registrace.
 7. g) Organizátor Kampaně neodpovídá za nedoručení formulářů od Účastníka na adresu.
 8. h) Okamžikem rozhodným pro pořadí kupujících pro získání nároku na bonus dle této Kampaně je v případě registrace prostřednictvím adresátu den, kdy bude obálka s vyplněným formulářem registrace Produktu uvedeného v článku 6) a kopií daňového dokladu z nákupu tohoto Produktu a dalších dokumentů dle čl. 8d) převzata Organizátorem nebo jinou osobou pověřenou Organizátorem. Obálky převzaté v jeden den mají stejné pořadí. Pořadí přihlášek převzatých Organizátorem nebo jinou osobou pověřenou Organizátorem ve vztahu k registracím doručeným v tentýž den prostřednictvím webových stránek bude také stejné. O výsledku, tedy eventuálním vzniku či nezískání nároku na bonus, bude Účastník informován e-mailem obratem po provedení registrace.

Popis a uplatnění bonusu

11) Popis bonusu:

 1. a) Zakoupením Produktu uvedeného v článku 6) těchto pravidel a po své registraci a registraci Produktu má Účastník nárok na zaplacení bonusu ve výši až 30000 Kč (podle parametrů Produktu) a za splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech.
 2. b) Podmínkou pro využití tohoto bonusu je úplná registrace Produktu pomocí přiložené adresy.
 3. c) Bonus lze uplatnit v případě nákupu jednoho až dvou Produktů značky Scott, Superior uvedeného v článku 6) v celkové výši od 10.000 Kč do 300.000 Kč podle parametrů Produktu (seznam s parametry Produktů a patřičné výše bonusů je uveden v článku 6).

12) Využití bonusu:

 1. a) Žádost o zaslání bonusu Účastník projeví v případně prostřednictvím zasláním na adresu dle čl. 10) těchto pravidel, nejpozději do 31. 08. 2018 – registrace po tomto datu nebudou platné.
 2. c) Bonus v patřičné hodnotě bude bezplatně zaslán na bankovní účet Účastníka uvedený v registračním formuláři nebo v písemném formuláři (kuponu pro písemnou komunikaci). Bonus je Organizátor povinen v oprávněných případech zaslat do 35 pracovních dnů od dokončené úspěšné registrace Produktu. V případě nákupu Produktu spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.
 3. d) Na žádost je možné také odeslat bonus peněžní poukázkou adresovanou Účastníkovi na adresu uvedenou Účastníkem při registraci. Tato poukázka však bude zpoplatněna podle ceníku České Pošty a nákladová částka bude odečtena z hodnoty bonusu.

Další ustanovení

13) Účastník si musí po nákupu uschovat daňový doklad prokazující nákup Produktu. V případě uplatnění nároku na bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů. Bez předložení příslušného daňového dokladu ztrácí Účastník nárok na využití bonusu. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Produktu a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci Produktu. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.

14) Organizátor Kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem uplatnění bonusu v rámci Kampaně, požadovat další ověření pro určení nároku na bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10ti dnů a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zdali Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Kampani a vyhrazuje si právo nárok na bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Účastníka za účelem uplatnění bonusu v rámci Kampaně, má Organizátor právo takového Účastníka z Kampaně vyloučit a to bez nároku na bonus.

15) Plátce DPH, který zakoupil Přístroj v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je při uplatnění bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).

16) Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat.

17) Další informace týkající se zpracování osobních údajů Organizátorem, včetně souvisejících práv, jsou dostupné na adrese: https://www.cyklovape.cz/zpracovani-osobnich-udaju-m70/

18) Vymáhání účasti či bonusu v Kampani soudní cestou je vyloučeno.

19) Výsledky Kampaně jsou konečné, bez možnosti odvolání.

20) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) bonusů.

21) Úplná a přesná pravidla Kampaně jsou dostupná na webových stránkách www.cyklovape.cz

22) Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu bonusu bankou nebo Českou poštou v případě peněžní poukázky.

23) Organizátor Kampaně si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaně na webových stránkách www.cyklovape.cz. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněn svou účast v Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným organizátorovi prostřednictvím webových stránek www.cyklovape.cz nebo zavoláním na infolinku +420 734 854 601.

24) Pracovní doba infolinky Kampaně je v pracovní dny od 10:00 do 17:00.